Anbi gegevens

Stichting Homerus voor Kunst en Cultuur

Stichting Homerus voor Kunst en Cultuur is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en door de belastingdienst aangemerkt als een zogenaamde 'culturele' ANBI. Nummer in het belastingregister RSIN 85789010. 

Voor donateurs van een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen hun gift met 1,25 verhogen en aftrekken. Ondernemingen die onder venootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte venootschapsbelasting. 

Naam van de instelling: Stichting Homerus voor Kunst en Cultuur (SHKC)
Het RSIN/fiscaal nummer: 85789010
De contactgegevens:

Jaarrekening: Klik hier om de jaarrekening in te zien 


Doelstelling
:
Buurtbewoners in aanraking brengen met diverse vormen van kunst en cultuur, met name in de openbare ruimte van Almere Poort i.h.a. en in het Homeruskwartier i.h.b., en daardoor de sociale samenhang en het culturele bewustzijn in de buurt en de wijk bevorderen.

Beleidsplan: Klik hier om het beleidsplan in te zien 

Elementen van het beleidsplan zijn:

  • culturele en historische en archeologische kenmerken van de wijk in kaart brengen;
  • Deze gegevens, en gegevens over culturele activiteiten in de wijk, voor het publiek toegankelijk maken;
  • Een “Nikè-tempel” in het Homeruspark tot stand brengen naar ontwerp van Kees de Kloet, met instemming van alle relevante partijen (m.n. Gemeente, Dienst Archeologie, Gebiedskantoor). Deze tempel is bedoeld als een rust- en ontmoetingsplek voor buurtbewoners en bezoekers, en voor sociale en culturele activiteiten (kleinschalige theater- en muziekvoorstellingen);
  • Het beheer van deze tempel organiseren met daarvoor in aanmerking komende partijen;
  • Samenwerken met het oog op andere culturele activiteiten die de buurt en de wijk tot een aantrekkelijke leefomgeving maken;
  • Sponsorgelden werven om de activiteiten te kunnen bekostigen.

 Bestuurssamenstelling:

  • Felix van de Laar, Almere Poort, voorzitter
  • Jan Kees Gijsbers, Almere Poort, secretaris
  • Alfredo Blokland, Almere Poort, penningmeester
  • Douwe Djurre de Jong, Algemeen bestuurslid

Comité van Aanbeveling:
. Prof.dr. Wim van Es, archeoloog  
. Jörgen Raymann, presentator, cabaretier


Beloningsbeleid:
De bestuursleden krijgen geen financiële of materiële vergoedingen. Werkelijk gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De Stichting werd op 21 juni 2017 opgericht bij notaris Doude van Troostwijk te Bussum. Het bestuur werd samengesteld. Kunstenaar Kees de Kloet, mede-oprichter van de Stichting en de initiatiefnemer van de Nikè-tempel, werd benoemd tot artistiek directeur van de Stichting. Er zijn tal van gesprekken geweest over het ontwerp van de Nikè-tempel, over de inpassing en de betekenis van de tempel juist in het Homeruskwartier, over de plek waar die het beste past, over de gewenste steun van m.n. de Gemeente, over de bouwkosten, over subsidies en sponsoring, en over samenwerking met andere partijen rond het beheer.

De aanvraag voor de ANBI-status werd voorbereid.

Een concept voor een beheersplan is in voorbereiding genomen.

Partijen waarmee samenwerking denkbaar is – voor sponsoring en/of voor het beheer, of voor activiteiten die passen in de Nikè-tempel - worden benaderd.

Relevante stukken worden gearchiveerd.


Financiële verantwoording:

De gemaakte kosten tot op heden (september 2019) zijn vrijwel alleen niet-declarabele kosten van overleg en vergadering. Met daarnaast de kosten van de notariële oprichtingsakte en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Deze kosten zijn uit particuliere middelen betaald. 
Voor de realisatie van de Nikè-tempel is een concept-begroting opgesteld, die inmiddels al enkele malen werd herzien en aangepast aan nieuwe prijzen van materialen en aanleg.
In de zomer van 2019 is met de Gemeente het overleg heropend met het oog op de aanvraag voor aanlegvergunning en vergunning voor afwijking van het bestemmingsplan. 
Cruciaal hierin is, naast de financiën, de vastlegging van de wens van de Gemeente als eigenaar van de grond, om de Nikè-tempel op de bedoelde locatie te (doen) realiseren.