Beleidsplan 2018-2019

Beleidsplan 2018-2019

De Stichting Homerus voor Kunst en Cultuur, hierna korter Stichting Homerus of “de Stichting”, werd opgericht op 21 juni 2017.

Aanleiding
De directe aanleiding tot de oprichting was de wens om een concreet project te verwezenlijken: de Nikè-tempel naar het ontwerp van kunstenaar Kees de Kloet, in het Homeruspark, in Almere-Poort. Met zijn ontwerp reageerde De Kloet op een uitnodiging van de Gemeente, in 2012, om met suggesties te komen voor mogelijke invullingen van de ruimte die het Homeruspark bood. Dit park valt samen met de Grote Green, een langwerpige archeologische vindplaats, een oude terp waar sporen van bewoning van 8000 jaar geleden werden aangetroffen. De contouren van het park worden gemarkeerd door bomen van oude inheemse soorten.

De Nikè-tempel wordt een bescheiden kunstwerk dat de openheid van de ruimte van het park geheel intact laat. Uit ingewonnen advies blijkt dat de tempel geen enkele bedreiging vormt voor de archeologische kwaliteit van het park, die zich in de diepere lagen bevindt.

Het plan voor de Nikè-tempel heeft een door velen gedeeld draagvlak. Men ziet er een betekenisvolle toevoeging in die
- op dagelijkse basis een natuurlijke, aantrekkelijke plaats van ongedwongen samenkomst voor buurtbewoners kan zijn;
- gedurende het schooljaar overdag, door de week, een geschikte plek is voor onderwijsactiviteiten door de twee basisscholen die aan het park liggen;
- zich leent voor kleinschalige theater- en muziekuitvoeringen in de open lucht.


Doel
Stichting Homerus wil in het algemeen via aandacht voor alle facetten van kunst en cultuur, de sociale cohesie in onze kleurrijke samenleving bevorderen. De Stichting richt zich op de bevolking van het Homeruskwartier en Almere-Poort. De focus ligt op uitingen van kunst en cultuur in het openbare domein en in de publieke ruimte.

Stichting Homerus wil bij een breed publiek hier woonachtige kunstenaars bekendheid geven: beeldende kunstenaars, ontwerpers, architecten, schrijvers, dichters, componisten, musici, filmers, fotografen, dansers en theatermakers, etc. Stichting Homerus zal door documentatie, vormgeving, beeld, tekst en activiteiten de kennis van het cultureel erfgoed trachten te vergroten, met name in relatie tot de naamgeving van de wijk en de straatnamen, maar ook in relatie tot de aanwezige bodemvondsten, de Zuiderzee, de planologische principes van de polder, van Almere en van het Homeruskwartier, de architectuur en de landschappelijke inrichting, de monumenten in de buurt, en in relatie tot de culturele achtergronden van de inwoners en hun geschiedenissen.

Stichting Homerus zal de kracht van kunst gebruiken om een verhaal te vertellen dat mensen ontroert, verbaast en op andere gedachten kan brengen.
Op vragen en ideeën van gemeente en inwoners zal Stichting Homerus inspelen met uitwerkingen in ruimtelijke vormgeving, beeld, tekst, activiteiten, en door bijzondere plekken te markeren.
Stichting Homerus wil mogelijkheden scheppen tot ontmoeting, theater en muziek in al hun diversiteit in de openbare ruimte, in het park, op straat, in buurthuizen en op scholen.
Stichting Homerus wil meewerken aan projecten gericht op vorming en amateuristische kunstbeoefening, en uitwisseling bevorderen.
Stichting Homerus zoekt voor het draagvlak van haar activiteiten en initiatieven altijd samenwerkingspartners, en sponsors of financiers indien er kosten mee gemoeid zijn.

Concreet voorgenomen activiteiten

Gezien de concrete aanleiding, staan alle activiteiten in het beginstadium van de Stichting Homerus in het teken van het verwezenlijken van de Nikè-tempel in het Homeruspark. Daartoe benaderen de bestuursleden en de artistiek directeur alle partijen van wie de medewerking vereist is of zeer gewenst: met name de Gemeente als eerste directe partner voor de gezamenlijke wil om het kunstwerk tot stand te brengen, en voor de formele vergunning om dit te doen of de aanvraag in gunstige zin te begeleiden. Daarnaast partijen – met name de twee basisscholen – die de tempel voor hun eigen kernactiviteiten willen gebruiken; partijen die in de tempel voorstellingen kunnen geven; partijen die zich als sponsor aan het project willen verbinden; partijen die lokale publiciteit willen verzorgen. En partijen die mee willen werken aan het beheer en onderhoud van de tempel.

Vanwege de doelstelling en de gekozen middelen, heeft de Stichting de ANBI-status aangevraagd en verbindt zij zich tot openbaarmaking van activiteitenverslagen en financiële kerngegevens op haar website.

De Stichting heeft voor de morele ondersteuning, de emeritus archeoloog prof. Wim van Es, en de bekende Almeerse presentator/entertainer Jörgen Raymann, bereid gevonden om in het Comité van Aanbeveling zitting te nemen.

Vanzelfsprekend onderneemt de Stichting actie om in de buurt de goodwill voor het project te verhogen – met name door het project te presenteren op bijeenkomsten waar buurtbewoners kennis kunnen nemen van wat er aan plannen in de wijk leeft en open te staan voor hun adhesiebetuigingen of kritische commentaren.

Op basis van besprekingen met diverse partijen, beziet het bestuur steeds of het projectplan nog aanpassingen behoeft en of er aan extra randvoorwaarden moet worden voldaan.

De Stichting streeft ernaar om met de Gemeente een intentie-overeenkomst af te sluiten zodat zij aan de hand daarvan, aan andere partijen de haalbaarheid van het project duidelijk kan maken.


Mijlpaal

De Stichting ziet het als een belangrijke mijlpaal, en streefdoel, dat de Nikè-tempel in 2019 daadwerkelijk tot stand komt.
Zo gauw we weten op welk moment we dit mogen verwachten, zal de Stichting zich onmiddellijk gaan wijden aan de invulling van:

 • een feestelijke en betekenisvolle opening van het kunstwerk, in samenwerking met alle eerder genoemde partijen die hiervoor in aanmerking komen;
 • een gebruiksvriendelijk systeem om kunstzinnige voorstellingen in de tempel te programmeren;
 • werkbare afspraken met gebruikers om het kunstwerk te onderhouden en eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen.


Toekomst

Als de Nikè-tempel er eenmaal staat, kan de Stichting zich gaan toeleggen op

 • onderhoud en beheer van de tempel in het algemeen;
 • het gebruik van de tempel door de scholen;
 • de programmering van incidentele voorstellingen en alle publiciteit daaromheen;
 • het in kaart brengen van kunstzinnige artefacten in de buurt en deze voor het publiek ontsluiten;
 • in het bijzonder, een samenhangend verhaal opstellen over de prehistorie van deze specifieke plek in Almere;
 • het in kaart brengen van kunstzinnige activiteiten en deze in een kalender onderbrengen en voor het publiek ontsluiten;
 • entamering en/of begeleiding van nieuwe initiatieven voor beeldende kunst in de openbare ruimte in Almere Poort;
 • dit alles in samenwerking met andere partijen die hetzelfde nastreven.

Dit zullen we in een toekomstig beleidsplan nader uitwerken.

Het bestuur

Felix van de Laar, voorzitter

Jan-Kees Gijsbers, secretaris

Alfredo Blokland, penningmeester